לש תוריש ל"וחב השפוחל םיאצויה להקל קפסל דעונ הז רודמ
.עבטמ תרמה
:תואבה תויחנהה י"פע לועפל אוה תושעל םכילעש לכ

.םכתושרבש תועבטמה םוכס תא "םוכסה" :רוטב ומשר .1
עבטמה גוס תא ורחב ,"ךתושרב אצמנש עבטמה גוס" רוטב .2
.רימהל םיניינועמ םתא ותואשו תעכ םכתושרב אצמנש
"ךפסכ תא רימהל ןיינועמ התא וילאש עבטמה גוס" :רוטב .3
.םכפסכ תא רימהל םינינועמ םתא וילאש עבטמה גוס תא ורחב
perform currency conversion - דומעה תיתחתב רותפכה לע וצחל .4
.שקובמה הרמהה רעש תא ולבקתו

 
  I want to convert...
םוכסה
this amount

enter any amount
ךתושרב אצמנש עבטמה גוס
of this type of currency

scroll down to see more currencies
ךפסכ תא רימהל ןיינועמ התא וילאש עבטמה גוס
into this type of currency.

scroll down to see more currencies
By using this service, you agree to be bound by the terms of use agreement.

:הרהזא
.רצק ןמז קרפ ךות ודבוע ,הז רודמב םימסרפתמה םינותנה
הרקמ לכבו ,םתוא תמאל ךירצ ולא םינותנב שמתשמה לכ
.שמתשמה תוירחא לע אוה שומישה
רחא ןותנ לכ וא עדימה לע ךמתסהל יאשר שמתשמה ןיא
.אוהשלכ ירחסמ וא ,ימשר שומיש ךרוצל וב לולכה
האצות לכ רובע תיארחא היהת אל מ"עב הידמסקיפ 'בח
.הזכ שומיש לש