תעדל םכל עייסי FIXTRAVEL לש ימלועה ןועשה
.םלועב םינוש ןמז ירוזאב העשה המ
תא המישרה ךותמ רוחבל אוה תושעל םכילעש לכ
.SELECT :רותפכ לע שיקהלו שקובמה ןמזה רוזא

תועשה ילדבה
י"פע ןה
ףרוחה ןועש
ילארשיה

+ 1
הדנגוא
+ 3
ןטסיקבזוא
- 1
הירטסוא
+ 9
הילרטסוא
=
הניארקוא
- 5
יאוגורוא
+ 2
ןא'גיברזא
- 1
הילטיא
+ 5
היזנודניא
- 2
דנלסיא
- 2
דנלריא
- 1
הינבלא
- 1
הירי'גלא
- 1
הלוגנא
- 1
הרודנא
=
הינוטסא
- 7
רודווקא
- 5
הניטנגרא
ב"הרא
- 8
וגקיש
- 8
סאלאד
- 10
סל'גנא סול
- 7
ימאימ
- 7
קרוי וינ
- 10
לטאיס
- 10
וקסיסנרפ ןס
+ 2
הינמרא
+ 1
היפויתא
- 7
המאהב
=
הירגלוב
- 6
היבילוב
- 1
הינסוב
=
סוראלב
- 1
היגלב
- 4
ליזרב
- 2
הינטירב
- 6
הדומרב
- 2
הנאג
- 8
הלמטאוג
- 2
היבמג
- 7
הקיימ'ג
+ 2
היזורג
- 1
הינמרג
- 1
קרמנד
=
הקירפא םורד
+ 3.5
ודוה
- 1
דנלוה
+ 6
גנוק גנוה
- 1
הירגנוה
- 8
סרודנוה
+ 5
םאנטיו
- 6
הלאוצנו
=
האובבמיז
=
היבמז
+ 3
ןטסיק'גט
- 1
היסינוט
+ 6
ןאוויט
+ 1
היזנט
     
=
ןווי
     
+ 7
ןפי
     
=
ןדרי
     
- 1
גרובמסקול
     
=
היבטל
     
- 2
הירביל
     
=
אטיל
     
=
ןטוסל
     
- 2
ילאמ
     
- 1
רקסגדמ
     
=
קיבמזומ
     
=
הבודלומ
     
- 8
וקיסכמ
     
+ 6
היזלמ
     
- 1
הטלמ
     
=
םירצמ
     
- 1
הינודקמ
     
- 2
וקורמ
     
- 1
הקירפא זכרמ
     
- 1
היגוורונ
     
- 1
ר'גינ
     
- 1
הירגינ
     
+ 10
דנליז וינ
     
- 7
האוגרקינ
     
- 1
היבימנ
     
+ 3.45
לאפנ
     
- 2
ןואל הרייס
     
+ 6
ןיס
     
+ 6
רופגניס
     
- 1
הינבולס
     
- 1
היקבולס
     
- 2
לגנס
     
- 1
דרפס
     
- 1
ןילופ
     
- 6
וקיר וטרופ
     
- 2
לגוטרופ
     
+ 6
םיניפיליפ
     
=
דנלניפ
     
- 7
המנפ
     
- 6
יאווגרפ
     
- 7
ורפ
     
- 5
הלי'צ
     
- 1
היכ'צ
     
- 1
תפרצ
     
- 7
הבוק
     
- 7
היבמולוק
     
- 1
וגנוק
     
- 8
הקיר הטסוק
     
+ 7
האירוק
     
+ 4
ןטסחזק
     
- 1
ןורמק
     
 
הדנק
     
- 10
רבוקנו
- 7
וטנורוט
+ 1
הינק
     
0
ןיסירפק
     
- 1
היטאורק
     
=
הינמור
     
היסור
     
+ 8
קוטסובידלו
     
+ 1
הבקסומ
     
- 1
הידווש
     
- 1
ץיווש
     
+ 5
דנליאת
     
=
היכרות
     
+ 1
ןמית
     

,דבלב תיללכ היצמרופניא הווהמ ,הז דומעב גצומה עדימה *
ןועשל המאתהב תועשה ילדבה תא בטיה ררבל ץלמומו
ל"נה עדימה לע ךמתסהל ןיא ךכל יא .ילארשיה ףרוח/ץיקה
האצות לכ רובע תיארחא היהת אל מ"עב הידמסקיפ 'בחו
.הזכ שומיש לש